Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Školský poriadok k videniu je k dispozícii tu: Školský poriadok (platný od marca 2024)

 

Školský poriadok vydáva riaditeľ v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:

 • Zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávani (školský zákon a o zmene a doplneni niektorých zákonov
 • Vyhláška Č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, Centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
 • z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práva slobôd

Základné ustanovenia

ABC Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov (ďalej CVČ) je zariadenie s právnou subjektivitou. Vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručnosti, podieľa sa na formovaní návykov a užitočného využívania ich voľného času. Organizuje a zabezpečuje rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka.

Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti a mládež, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou a spravidla sa člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary.

Žiak sa dobrovoľným prihlásením za člena záujmového útvaru CVČ (odovzdaním riadne vyplnenej žiadosti a uhradením členského poplatku) zaväzuje riadne dochádzať na záujmovú činnosť. Je povinný riadiť sa pokynmi pedagogického zamestnanca, externého zamestnanca a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na kvalitne využitý voľný čas CVČ zabezpečí svoju prevádzku, organizáciu života členov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v CVČ bol efektívne využitý z hľadiska neformálneho vzdelávania.

Školský poriadok je súhrn základných noriem spolužitia a spolupráce celého kolektívu členov CVČ, vychovávateľov, externých zamestnancov a ostatných zamestnancov CVČ. Jeho uplatňovaním v praktickom živote v podstatnej miere prispieva k plynulému chodu CVČ a bezpečnosti členov.


Všeobecné ustanovenia

1. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý člen záujmového útvaru a každý pedagogický pracovník.

2. Priama výchovná činnosť v CVČ sa začína spravidla o 8:00 hod. a končí najneskôr o 20:30 hod. počas pracovných dní. Počas voľných dní podľa potreby a rozvrhu hodín.

3. Člen záujmového útvaru minimálne 5 minút pred konaním činnosti je povinný sa nachádzať v priestoroch, kde sa činnosť koná. Činnosť prebieha podľa rozvrhu hodín formou najmenej jednohodinových alebo viachodinových stretnutí. Jedna vyučovaciu hodina v CVČ trvá do 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci záujmového útvaru.

4. Záujmová činnosť sa začína 15. septembra a končí 15. júna v príslušnom školskom roku.

5. Činnosť jednorazových podujatí sa realizuje podľa vopred schváleného celoročného plánu práce.

6. Predmetové súťaže a olympiády sa realizujú podľa schválených organizačných poriadkov a stanoveným termínovníkom olympiád a súťaží.

7. Činnosť počas školských prázdnin je realizovaná formou sústredení, pobytových, prímestských detských letných táborov. Činnosť počas prázdnin je individuálna pre každý záujmový útvar.

8. Výchovno-vzdelávací proces je vykonávaný v klubovniach, sále, telocvičniach, ihriskách, v odbornej učebni PC, dielni, v športových areáloch, vo voľnej prírode, v Ekoparku a pod.

9. Na záujmovú činnosť používa člen ZÚ primerané oblečenie a obuv podľa požiadaviek BOZP a vedúceho záujmového útvaru.

10. Za bezpečnosť žiaka počas vzdelávacej činnosti záujmového útvaru zodpovedá vedúci záujmového útvaru. Počas činnosti vyplývajúcej z plánu činnosti zodpovedá za bezpečnosť pedagogický dozor. Zamestnanci CVČ nezodpovedajú za bezpečnosť dieťaťa mimo priamej činnosti CVČ (pred jej začatím a po skončení). Po skončení činnosti odchádzajú členovia z priestorov CVČ (alebo priestorov, kde sa činnosť vykonáva) individuálne alebo v doprovode rodiča a v priestoroch sa zbytočne nezdržiavajú.

11. Je zakázané počas výchovno-vzdelávacej činnosti bez súhlasu pedagogického pracovníka, alebo vedúceho ZÚ opúšťať svojvoľne priestory ABC Centra voľného času.

12. Pri výletoch a exkurziách vykonáva pedagogický dozor do počtu 15 žiakov 1 pedagogický zamestnanec, ak je počet prekročený je zabezpečená ďalšia účasť plnoletej osoby.

13. V jeden deň člen CVČ môže absolvovať viac druhov záujmovej činnosti v CVČ. Po skončení činnosti odchádzajú členovia z priestorov CVČ (alebo priestorov, kde sa činnosť vykonáva) individuálne a v priestoroch sa zbytočne nezdržiavajú.

14. Návštevy členov rodičmi počas výchovno-vzdelávacej činnosti ZÚ nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie).


Práva a povinnosti člena ZÚ, návštevníka CVČ

1. Práva členov

Každý člen má právo:

 • na ochranu zdravia a bezpečnosti pri činnosti v CVČ (na začiatku školského roka je oboznámený vedúcim ZÚ so zásadami BOZP)
 • na dodržiavanie psycho-hygienických zásad a pitného režimu
 • na poskytnutie kvalitnej záujmovej činnosti pri dodržiavaní pedagogických zásad a príslušných právnych noriem, na neformálne vzdelanie zamerané na rozvoj osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca
 • v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a nebyť za svoj názor trestaný
 • na kladenie otázok vychovávateľovi a odpovede k téme, ktorá sa preberá na záujmovom útvare
 • na objektívne hodnotenie vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení so zohľadnením stupňa ich postihnutia)
 • zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktoré CVČ ponúka, po výbere má povinnosť ich navštevovať
 • využívať priestory CVČ na mimoškolskú činnosť za prítomnosti pedagogického dozoru
 • obrátiť sa na zamestnanca CVČ a jeho riaditeľa ak má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv
 • predložit svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti vedeniu CVČ
 • byť informovaný o činnosti CVČ a využívať členské výhody
 • na ochranu osobných údajov pred ich šírením a zneužívaním
 • pri úraze alebo nevoľnosti na poskytnutie prvej pomoci, pri vážnejšom úraze na lekársku pomoc. Na lekárske ošetrenie ide v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo pedagogického zamestnanca
 • má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania a krutosti, pred všetkými formami diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

2. Povinnosti členov

Každý člen je povinný:

 • platiť členské poplatky v stanovených termínoch
 • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie, byť disciplinovaný a plniť pokyny pedagogických pracovníkov CVČ.
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a kultúru vyjadrovania
 • byť v CVČ vhodne a čisto oblečený, upravený
 • šetriť zariadenie CVČ, chrániť ho pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, vodu, hospodárne zaobchádzať s majetkom CVČ a pomôckami
 • dodržiavať výchovno-vzdelávací čas, prestávky a plniť ďalšie pokyny vedúceho ZÚ a pedagogického dozoru
 • podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v CVČ
 • ospravedlniť svoju neprítomnosť na záujmovej činnosti, na ktorú je prihlásený
 • v prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia ihneď informovať zamestnanca CVČ, vedúceho ZÚ alebo najbližšiu dospelú osobu
 • zúčastňovať sa za činnosti záujmového útvaru podľa prihlásenia
 • po skončení záujmovej činnosti zanechá člen svoje miesto patrične upravené (papiere, odpadky, prezuvky, pomôcky apod. )

3. Členom nie je dovolené:

 • fajčiť v priestoroch CVČ, taktiež pri činnostiach organizovaných CVČ mimo priestorov školského zariadenia
 • prinášať do CVČ predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
 • prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky
 • prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže
 • hrať hazardné hry v priestoroch CVČ
 • manipulovať s prostriedkami ochrany budovy a majetkom CVČ
 • manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok CVČ
 • znečisťovať steny, ničiť zariadenie odborných učební, klubovní, sociálnych zariadení iných priestorov, kde prebieha činnosť CVČ

Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti odstráni člen alebo jeho rodičia - zákonní zástupcovia, prípadne škodu nahradí. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív záujmového útvaru. Je zakázané počas výchovno-vzdelávacej činnosti bez súhlasu pedagogického zamestnanca alebo vedúceho ZÚ opúšťať svojvoľne priestory CVČ.


Práva a povinnosti zákonných zástupcov

1. Práva zákonných zástupcov

Rodičia majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa a majú právo na zastupovanie maloletého dieťaťa. V rámci tohto práva má zákonný zástupca právo:

 • vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v centre voľného času poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade so zákonnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom centra voľného času a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa centra voľného času
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu centra voľného času prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
 • požiadať zriaďovateľa centra voľného času, aby rozhodol o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

2. Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má povinnosť:

 • vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať centrum voľného času o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
 • prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
 • predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, pri uplatnení žiadosti podľa čl. 4 ods. 1 písm. h)
 • pri podujatiach, najmä výletoch, na ktorých sa rodičia zúčastňujú sú povinní rešpektovať pravidlá a plniť povinnosti stanovené ABC Centrom voľného času
 • oznámiť neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá viac ako dve neprítomnosti

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v centre voľného času, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť centru voľného času bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných doravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účast' dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.


Vznik a ukončenie členstva

1. Vznik členstva:

Členom CVČ v príslušnom školskom roku sa môže stať každé dieťa a mladý človek vo veku do 30 rokov na základe odovzdania riadne vyplnenej žiadosti a vydaním rozhodnutia riaditeľom CVČ o prijatí za člena do konkrétnej záujmovej činnosti a uhradení členského poplatku.

2. Zánik členstva:

a) riaditeľ CVČ môže ukončiť členstvo žiakovi na jeho žiadosť alebo žiadosť zákonného zástupcu

b) po neuhradení členského poplatku v stanovenom termíne

c) vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadku


Opatrenie vo výchove

Opatreniami vo výchove žiakov sú:

1. Pochvala vedúcim ZÚ

 • za výborné výsledky
 • za vzornú dochádzku (do 8 vymeškaných ospravedl. hodín za polrok šk. roka)
 • za príkladné slušné správanie udeľuje sa slovne alebo písomne, spravidla na hodine ZÚ alebo na konci školského roka

2. Pochvala riaditeľom CVČ

 • za úspešnú reprezentáciu CVČ (na návrh vedúceho ZÚ)
 • udeľuje sa písomne, spravidla na konci školského roku

3. Vecná odmena CVČ

 • za výborné výsledky a za úspešnú reprezentáciu CVČ (na návrh vedúceho ZÚ) udeľuje sa riaditeľom, spravidla na konci športovej sezóny alebo školského roku

4. Napomenutie vedúcim ZÚ a podmienečné vylúčenie z činnosti (ukladá riaditeľ CVČ na návrh vedúceho ZÚ)

 • za vážne porušovanie školského poriadku (alkohol, drogy, omamné látky ...)
 • za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený

Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým členom oznámi riaditeľ CVČ preukázateľne ich zákonným zástupcom.


Členský poplatok

Výška mesačného členského poplatku(ako príspevku na úhradu nákladov spojených s realizáciou záujmovej činnosti) termín splatnosti a spôsob úhrady stanovuje zriaďovateľ VZN mesta Prešov. Na základe žiadosti a potvrdenia o hmotnej núdzi žiadateľa, môže zriaďovateľ CVČ rozhodnúť o znížení, respektíve odpustení členského poplatku. Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie členského poplatku.


Záverečné ustanovenie

Tento školský poriadok platí od 2. septembra 2010.

Mgr. Eva Labudová

riaditeľka CVČ

   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top