Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Žiadosť o sprístupnenie informácií na stiahnutie tu:

 

Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií


Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ABC - CVČ.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, CVČ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov v zmysle vyššie citovaného zákona je povinná dodržiavať tieto lehoty:

  • do 5 dní ( § 7 ods. 1) - odkaz na už zverejnenú informáciu
  • do 5 dní ( § 15 ods. 1) - postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií
  • do 8 pracovných dní ( § 17 ods. 1)- vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty ( § 17 ods. 2 zákona)
  • bezodkladne ( § 17 ods. 3) - oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona

CVČ sprístupní informácie na žiadosť najmä:

  • ústne,
  • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
  • odkopírovaním informácií na technicky nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
  • telefonicky,
  • poštou,
  • elektronickou poštou

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne. CVČ je povinné sťažnosť prešetriť a vybaviť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.

Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, CVČ je povinné vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti, možno lehotu na jej vybavenie predĺžiť o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je CVČ povinné bez zbytočného odkladu písomne upovedomíť sťažovateľa.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokol'vek t.j. akákol'vek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

3. Žiadosť musí obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby

- komu je žiadosť určená (povinná osoba)

- identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

- určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky apod.)

Spôsob podania žiadosti Kontaktné údaje
ústne V pracovných dňoch počas pracovnej doby od 10 hod. do 14 hod., u riaditeľky CVČ
písomne ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
telefonicky 051/771 22 91, 0918/900 949
faxom
elektronickou poštou abc@centrum.sk

Podávanie sťažností, petícií a iných podaní

Sťažnosti podľa zákona NR SR Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje riaditeľka a zástupkyňa CVČ.

Sťažnosti, petície, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

1. poštou na adresu: ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov

2. osobne riaditeľke CVČ dvere Č. 25 v hlavnej budove - PONDELOK v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. alebo osobne zástupkyni riaditeľky CVČ dvere Č. 26 v hlavnej budove - ŠTVRTOK v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod. .

 

Poplatky za sprístupnenie informácií

ABC - CVČ na základe §21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sprístupňuje informácie za poplatky uvedené v tabuľke:

Vyhotovenie kópie Poplatky
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,05 €
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 0,10 €
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 0,15 €
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 0,30 €

náklady spojené so zaslaním informácie + obálky Poplatky
obálka formátu C6 (malá) 0,05 €
obálka formátu B6 s doručenkou (malá) 0,07 €
obálka formátu C5 (stredná) 0,07 €
obálka formátu C5 s doručenkou (stredná) 0,08 €
obálka formátu C4 (veľká) 0,10 €

náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát Poplatky
za jeden kus CD/DVD 1 €

Náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb a cenníka telekomunikačných služieb.

Neuhrádzajú sa náklady spojené so sprístupnením informácií na vybavenie jednej žiadosti toho istého žiadateľa, ak nepresiahnu sumu 2 €.

  


   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top